Ajatuksia

 

Markun teemoja ja tavoitteita valtuustokaudelle 2017-2020

Porvoon Kokoomuksen kunnallisvaaliohjelma vuonna 2017 on erinomainen perusta Porvoon kehittämiselle ja kehitykselle tulevalle valtuustokaudelle 2017-20

MINUN Porvooni

Yleistä

Kaupungin tulee edelleenkin vahvistaa asemaansa Uudenmaan maakunnan itäisen osan ”pääkaupunkina” ja myös suhteessa metropolialueeseen  ja pääkaupunkiseutuun varsinkin

 • lisäämällä yhteistyötä
 • osallistumalla entistä enemmän kansallisiin ja kansainvälisiin Porvoota hyödyttäviin hankkeisiin ja toimintoihin

► vähentää ja tiivistää ylikunnallisia hallinto-organisaatioita (kuntayhtymät ym.) Porvoon hyötynäkökulmaa parantaen. Päätöksenteossa Porvoon aseman tulee olla nykyistä selkeästi vahvempi.

► Porvoon kasvun tulee olla edelleen maltillista kestävälle taloudelle pohjautuvaa. Uusia asuntoalueita voidaan ja tuleekin ”avata”, muttei saa tuolloin unohtaa nykyisten asuntoalueiden ja kylien infrasta ja muiden toimintaedellytysten kuntoonsaattamista ja puutteiden korjaamista.

► kevyen liikenteen väyläverkostoa tulee edelleen  merkittävästi kehittää huomioon ottaen erityisesti koulu- ja työmatkaliikenteen tarpeet.

Varhaiskasvatus

► Monimuotoiset ja –puoliset päivähoitopalvelut joko kaupungin tai yksityisten palveluntuottajien järjestäminä takaavat riittävät mahdollisuudet perheille valita itselleen sopivimman muodon lastensa varhaiskasvatukseen lapsen eri ikävaiheessa.

Palvelusetelijärjestelmää on voitava kehittää kannattavaksi ja toimivaksi vaihtoehdoksi yrittäjille ja perheille siten ,että se mahdollistaisi myös varteenotettavan vaihtoehdon kunnalliselle päivähoitopalvelulle.

Koulut

► Porvoon on jatkossakin oltava ”eturivin” koulukaupunki, joka edellyttää mm. -monipuolisen oppimisympäristön luomista kaikille koululaisille ja opiskelijoille (erikoisluokat,opetustilat esim.liikuntasalit, opetusvälineet ja oppimateriaalit)

Oppilaan oikeudet turvattava

 • tukiopetukseen
 • erityisopetukseen
 • oppilashuoltopalveluihin
 • koulunkäyntiavustamiseen
 • kouluterveyspalveluihin

► Kaikilla oppilailla on oltava oikeus turvalliseen oppimisympäristöönsä. Tämä tarkoittaa mm. koulujen kunnostussuunnitelmien jatkuvaa päivittämistä ja riittäviä määrärahoja koulujen saneerauksiin.  Erityisesti on panostettava koulujen teknisen huollon ja ylläpidon  toimivuuteen ja seurantaan sekä tarpeen vaatiessa ryhtymistä välittömiin korjaustoimenpiteisiin. Homekoulujen  (eikä myöskään päiväkotien) ei ”syntymistä” ei tule sallia missään tilanteissa.

► Ryhmäkoko kouluissa tulee määritellä tilanteiden mukaan joustavaksi kuitenkin siten, että tavoitteena tulisi olla maks. 20 oppilaan ryhmäkoko. Yli 30 oppilaan ryhmiä ei tule enää perustaa eikä ylläpitää..

► molempien kieliryhmien koulujen yhteistyötä tulee lisätä ja mahdollisuuksien mukaan yhdistää yhteistoimintaan myös lähellä sijaitsevia päiväkoteja.

► Sivistyskeskus-ideaa tulee laajentaa monipuolistaen ne koskemaan myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä sekä vanhuspalveluja. Monipuoliset toimintakeskukset vahvistavat kaupungin osa-alueiden ja vireiden kyläkeskusten yhteisöllisyyttä ja toimivuutta.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kaupungin jo nyt sangen monipuolisia palveluja kehitetään edelleen nykyiseltä pohjalta mm. kiinnittämällä huomiota palvelujen laadun parantamiseen.

► Ns. kolmannen sektorin, seurojen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä tulee tuntuvasti parantaa

 • lisätään yhteishankkeita ja yhteistoimintaa seurojen ja myös kaupungin kesken
 • avustusmäärärahoja nostetaan vuosittain
 • kaupungin toimitilojen vuokra- ja maksupolitiikka pidetään maltillisena
 • lisätään koulutusta ja muuta tukea vapaaehtoístyöntekijöille
 • tilojen yhteiskäyttöä (monipuolisuutta) lisätään

► NUORTEN SYRJÄYTYMISUHKAA TORJUTAAN JA TÄLLÖIN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA NOUSEE ERITTÄIN SUUREEN MERKITYKSEEN.

SIKSI Kaupungin on nähtävä entistä rohkeammin järjestökentän avulla mahdollisuudet panostaa lasten ja nuorten toimintaan ja sitä kautta hyvinvointiin.

Yhteistyössä on torjuttava

 • syrjäytymistä
 • väkivaltaista käyttäytymistä
 • ilkivallan lisääntymistä
 • huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä

PÅ SVENSKA

Markkus valteman och mål för fullmäktigeperioden 2017-2020 Borgå
Samlingspartiets kommunalvalprogram år 2017 är en utmärkt grund för utvecklandet och utvecklingen av Borgå under följande fullmäktigeperiod för åren 2017-20.
BORGÅ FÖR MIG
Allmänt

staden ska fortfarande stärka ställningen som landskapets östra dels ”huvudstad” och också i förhållande till metropolområdet (särskilt till huvudstadsregionen) med att

öka samarbetet
delta allt mer i nationella och internationella projekt och verksamheter vilka gynnar Borgå

► Genom att minska  överkommunala förvaltnings-organisationer (samkommun o dyl) kan man förbättra Borgå. Möjligheter i beslutsfattandet borde leda till att Borgås ställning skulle vara allt starkare än nu.

► Borgås tillväxt borde vara fortfarande måttlig och stå i jämvikt med en hållbar ekonomi. Nya bostadsområden kan och borde ”öppnas” men man får då inte glömma nuvarande bostadsområdens och byars infrastruktur. För att möjliggöra boendet och övrig verksamhet i de nuvarande bostadsområden bör brister och fel repareras eller förnyas.

► vid utvecklandet och planerandet av lättrafikens vägar/nätverk ska man ta i beaktande behoven särskilt då det gäller skol- och arbetsresor
Småbarnsfostran

► Mångsidiga och olika dagvårdsservicer ordnade av staden eller privata enheter garanterar tillräckliga möjligheter för familjerna att välja en för dem lämplig vårdplats för barnet i dess olika ålderskeden. Staden vill också stöda /erbjuda familjerna möjligheten att sköta sitt/sina barn hemma med att fortsätta och förnya sk Borgå tillägget som en bestående del av dagvårdsverksamheten.
Skolorna

► Borgå ska också i fortsättningen vara ”främsta radens” skolstad där det förväntas att man skapar en mångsidig inlärningsmiljö för alla skolbarn och studerande (specialklasser, utrymmen t ex idrottssalar, skolmaterial- och utrustning).

Elevens rätt till

stödundervisning
specialundervisning
elevvård (skolkurator,skolpsykolog,hälsovårdare)
skolgångsbiträden

► Alla elever ska ha rätt till en trygg inlärningsmiljö. Dethär innebär bl.a. ständiga uppdateringar av skolors saneringsplaner och –behov och tillräckliga investeringspengar för skolors saneringar.

► gruppstorlekarna i skolorna ska definieras flexibelt enligt situationen i olika skolor så ändå att målet är att gruppen inte överskrider 20 elever. Över 30 elevers grupper ska inte bildas mer eller upprätthällas.

► båda språkgruppernas samarbete borde ökas och enligt möjlighet öka samarbetet med närliggande daghem

► Bildningscentrum-idèen borde utvidgas till också gällande kultur-, idrott- och ungdomsarbete samt åldringsservice. Mångsidiga aktivitetscentrum stärker stadens olika bostads- och delområden samt aktiva byars samhörighet.
Kultur och Fritid

Stadens redan nu relativt mångsidiga service utvecklas utgående från den nuvarande service som staden erbjuder sina invånare bl.a. genom att koncentrera sig på att förbättra kvaliteten på servicen.

► Situationen i den sk tredje sektorn, idrottsgruppers och föreningars verksamhetsmöjligheter bör märkbart förbättras genom att

öka gemensamma projekt och aktivitet/samarbete mellan föreningar och också staden
understödsanslagen höjs  årligen
stadens utrymmens hyr- och utgiftspolitik hålls måttlig
öka skolning och annan stöd för personer som gör arbete på frivillig bas
utrymmens gemensamma användning (mångsidighet) ökas

► UNGDOMARS RISK FÖR UTSTÖTTHET BEKÄMPAS OCH DÄRMED SPELAR FÖRENINGARS VERKSAMHET EN STOR ROLL

DÄRFÖR ska staden se modigare på frågan att med hjälp av föreningsverksamhet satsa på barn och ungdomar och genom också den vägen få till stånd välmående.

I samarbetet bekämpas

utstötthet
våld
ökning av skadegörelse
användning av droger och andra rusmedel